Assessorament en clàusules sòl. Què necessites saber?

Tinc clàusula sòl?

Cal que revisis les clàusules d'interessos del préstec, TERCERA i TERCERA BIS, per tal de comprovar si hi ha cap clàusula de limitació a la variabilitat dels interessos "clàusula sòl".

Ha estat aplicada?

La manera per saber-ho és mitjançant la comparació dentre l'interès que preveu el préstec, Tipus de Referència + Diferencial, amb l'aplicat de forma efectiva que consta als rebuts del préstec o al quadre d'amortització històric. Pots consultar els tipus oficials publicats pel Banc d'Espanya.

Com puc reclamar?

Mitjançant el procediment de reclamació prejudicial previst pel Reial Decret-llei 1/2017, amb motiu de la Sentència del TJUE. Aquest és gratuït i voluntari per al consumidor, i l'entitat haurà de resoldre la reclamació en un termini de 3 mesos. L'entitat està obligada a atendre la reclamació, però només està obligada a retornar les quantitats pagades indegudament respecte aquelles clàusules que consideri abusives. És per això que, aquelles entitats que defensin la transparència de les seves clàusules, no faran devolució de cap import, de manera que caldrà anar a la via judicial i sol·licitar la declaració d'abusivitat de la clàusula. En cas de desestimació de la reclamació, o amb caràcter previ a aquesta, es pot iniciar la via judicial mitjançant la interposició d'una demanda amb la intervenció d'advocat i procurador.

Té la devolució efectes en la declaració de la renda?

Si optem perquè el banc ens retorni els diners de la clàusula sòl en efectiu, tot i que aquest import no formarà part de la base imposable de l'impost, sí serà necessari revisar les deduccions realitzades els 4 exercicis anteriors, i practicar la reversió d'aquestes si s'escau. El més recomanable és amortitzar capital, ja que aquesta opció no genera cap obligació tributària.

Tens dubtes?

Demana cita i t'ajudem

Des de Prat Espais s'ofereixen serveis d'intermediació en deutes de l'habitatge des de 2012. Prat Espais segueix treballant per reforçar aquests serveis i posa, a disposició del ciutadà, un servei d'assessorament sobre les condicions de les clàusules sòl.

Les persones interessades podran sol·licitar cita prèvia dirigint-se a les nostres oficines a Av. Onze de Setembre, 82-84, trucant al 93 370 50 54 o enviant un e-mail a habitatge@pratespais.com.