Programa de microcrèdits

Característiques dels microcrèdits:

 1. Aquest crèdits es finançaran per mitjà de l'ICO, però queda pendent desenvolupar el conveni entre aquest i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
 2. Consisteixen en préstecs d'un màxim de 900€ al mes, sense interessos per al beneficiari.
 3. Els imports s'ingressaran directament a l'arrendador.
 4. El préstec s'haurà de destinar únicament i exclusiva a fer front al pagament del lloguer d'habitatge habitual.
 5. Cobreixen un màim de 6 mensualitats, de manera que l'import màxim total ascendeix a 5.400€.
 6. L'entitat de crèdit no pot obligar al sol·licitant a subscriure un altre producte.

Quins requisits he de complir per poder sol·licitar-los?

 1. Que el titular del contracte d'arrendament d'habitatge habitual (ni temporal, ni d'habitació) o un altre membre de la unitat familiar hagi sofert una reducció en els seus ingressos a conseqüència de l'estat d'alarma declarat com a conseqüència de la COVID-19.
 2. Que la quantia dels ingressos de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de l'ajut sigui inferior a 2.689,20€ (5 vegades l'IPREM).
 3. Que la renda del lloguer sumada a les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

No es podran acollir a aquests préstecs si qualsevol de les persones que composen la unitat familiar és propietària o usufructuària d'alguna habitatge a Espanya.

On es poden sol·licitar?

Podrà sol·licitar els microcrèdits en una entitat de crèdit (el seu banc habitual), on primer s'ha d'informar si està adherit a la línia d'avals d'arrendament COVID-19. Entre l'entitat de crèdit i l'arrendatari es formalitzarà un contracte de préstec avalat per l'Estat, tant en la quantitat prestada com en els interessos i despeses, que estan bonificats.

Per sol·licitar-los, s'ha de presentar un formulari davant de l'entitat de crèdit que apareix a l'annex del BOE i que adjuntem aquí.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

La sol·licitud es pot presentar des d'ara fins al 30 de setembre i el préstec ha d'estar formalitzat abans del 30 d'octubre. Aquests terminis són prorrogables fins al 30 de novembre i al 31 de desembre, respectivament.

Quins documents he de presentar?

 1. El certificat d'atur o que acrediti el cessament d'activitat en el cas dels autònoms.
 2. Llibre de família i el certificat d'empadronament de les persones que estiguin empadronades en aquest domicili en el moment de presentar els documents.
 3. Certificat cadastral o nota simple del servei d'índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar, per acreditar els béns que es posseeix.
 4. Declaració responsable, que podria substituir alguns dels documents esmentats abans, sempre que aquests no s'hagin pogut aportar com a conseqüència de la crisi del coronavirus.

En quin termini he de tornar els diners?

El préstec es podrà tornar en un període de fins a 6 anys després de la seva concessió, que són prorrogables a uns altres 4 si la situació de vulnerabilitat persisteix i se segueixen complint els requisits. Es pot pactar una carència de 6 mesos (a tenir en compte de cara als ajuts per cobrir aquests préstecs pendents d'aprovar pel Govern de la Generalitat).

El crèdit es pot cancel·lar anticipadament, ja sigui de forma total o parcial, sense que això generi despeses o comissions.

A qui se li realitza l'ingrés dels imports del préstec?

L'entitat de crèdit paga directament els imports del préstec a l'arrendador de l'habitatge, tot i que s'avisa abans a l'arrendatari, que és el titular del préstec. Els pagaments es fan de forma mensual, llevat que es pacti una periodicitat diferent.

Aquests préstecs són compatibles amb altres ajuts?

Aquests préstecs són compatibles "amb qualsevol dels ajuts al lloguer regulades en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 i, específicament, amb les del programa d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

Servei d'Assessorament i Intermediació en Matèria d'Habitatge, COVID-19 de Prat Espais.

Podeu contactar amb aquest servei enviant un correu electrònic amb les seves dades de contacte a habitatge@pratespais.com o bé trucant al 93 370 50 54 extensio 255, de dilluns a divendres de 10h a 13h.