Procediment de contractació

Perfil del contractant

PRAT ESPAIS, SLU, és una societat mercantil, titularitat de l’Ajuntament del Prat de LLobregat.

Com a empresa pública municipal, PRAT ESPAIS, SLU s’integra en la definició de “sector públic” establerta en l’apartat d) de l’article 3.1 TRLCSP.

En aquest sentit, PRAT ESPAIS, SLU . se situa en un estadi intermedi de subjecció al TRLCSP atenent a la seva doble condició de ser poder adjudicador i no Administració Pública, d’acord amb allò establert a l’article 3.3 TRLCSP.

Per una banda, PRAT ESPAIS, SLU. compleix les notes definitòries del poder adjudicador, en tant que ha estat creat per satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, i que un o més subjectes que s’hagin de considerar poder adjudicador d’acord amb els criteris l’article 3.3. TRLCSP financin la seva activitat, controlin la seva gestió o nomenin a més de la meitat dels membres del seu òrgan d’administració, direcció o vigilància.

Per altra banda, PRAT ESPAIS, SLU . no es pot considerar Administració Pública en els termes definits de l’article 3.2 TRLCSP.

En conseqüència, en l’adjudicació de contractes subjectes a contractació harmonitzada, PRAT ESPAIS, SLU. se subjectarà a allò establert a la Llei per al Sector Públic no Administració Pública i en concret a l’article 190 TRLCSP, mentre que en l’adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, PRAT ESPAIS, SLU . d’acord amb l’article 191 TRLCSP, se subjectarà a les seves Instruccions Internes de Contractació aprovades pel Consell d’Administració de la Societat en data 27 de març de 2008, per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i d'igualtat i no discriminació, inspiradors de tota la contractació pública, establerts en la mateixa Llei.

Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada, PRAT ESPAIS, SLU celebrarà amb els seus adjudicataris contractes privats, d’acord amb allò establert en l’article 20 TRLCSP.

L’ordre jurisdiccional competent per conèixer dels actes preparatoris fins a l’adjudicació en els contractes subjectes a contractació harmonitzada serà la jurisdicció contenciosa-administrativa, mentre que la jurisdicció ordinària serà la competent per conèixer de tot el procediment d’adjudicació en els contractes no sotmesos a contractació harmonitzada, així com dels efectes, compliment i extinció de tots els contractes privats.

Les IIC de PRAT ESPAIS, SLU. poden ser consultades mitjançant el link que es troba a aquest web, tenint en compte que les modificacions legislatives que les han modificat de forma automàtica.