Servei d'assessorament i intermediació en matèria d'arrendament de negoci en situació de COVID-19

El Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació, estableix, entre d’altres, una sèrie de mesures per a pal·liar les dificultats de petites empreses i autònoms per a donar compliment al pagament de la renda de lloguer dels locals comercials amb activitats econòmiques que s’han vist afectades per la crisis sanitària del COVID-19.

La inseguretat jurídica, derivada de l’absència d’una regulació concreta i específica sobre la exclusió o modulació de les obligacions de pagament, en casos de força major, estat d’alarma o situacions anàlogues a la viscuda en aquests moments, genera incertesa i un elevat risc de conflictes sinó s’articulen mecanismes per a possibilitar pactes que evitin la judicialització dels assumptes. 

D’aquesta manera, i amb caràcter general, llevat l’existència de pacte en concret al respecte, no serà habitual trobar contractes que regulin les conseqüències sobre les obligacions del contracte en estat d’alarma, pel que ens trobarem, ràpidament, davant multituds d’obligacions de pagament que no poden ser satisfetes, amb el que això suposa. Tot i l’esmentada absència de regulació expressa al Codi Civil, la clàusula “rebus sic stantibus”, recollida i desenvolupada per la jurisprudència nacional,  alhora que integrada a l’ordenament privat de bona part dels estats de la UE, s’encarrega de determinar la modulació i adaptació de les obligacions contractuals quan ens trobem davant de fets imprevisibles, inevitables i de risc elevat, que dibuixen un escenari, on el compliment de la prestació establerta inicialment al contracte, es fa excessivament onerosa per a una de les parts. Amb un ampli consens per part dels diferents operadors jurídics, l’esmentada clàusula esdevé el mecanisme jurídic més adient, per tal de resoldre els conflictes en matèria contractual d’arrendaments que afrontem en aquests moments. La qüestió rau en que l’aplicació d’aquesta clàusula, en absència de pacte entre les parts, precisa de la seva acreditació davant un tribunal, el que ens col·loca en la necessitat d’interposar una acció judicial, amb les despeses econòmiques i el temps que la mateixa comporta.

En qualsevol cas, cal destacar que els mecanismes de la moratòria es preveuen de forma supletòria i subsidiària al pacte entre les parts, el que resulta la solució més solvent i eficaç, sempre i quan es realitzi amb les garanties de l’assessorament realitzat per professionals.

A més, poden veure les respostes a les preguntes més freqüents sobre l'arrendament dels locals comercials clicant al següent enllaç:
Preguntes freqüents locals comercials - Crisi COVID-19