Sol·licituds de consultes, queixes o suggeriments

Si vols fer una sol·licitud d’informació pública et recomanem que llegeixis la informació sobre el dret d’accés a aquesta informació.
Dades de la persona interessada
Adreça a efectes de notificacions
Altres mitjans de comunicació

D'acord amb la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i altra legislació vigent, AUTORITZO Prat Espais, en relació amb aquesta comunicació prèvia, perquè contacti amb mi a través de:

Dades de la sol·licitud, queixa o suggeriment