Taula d'ingressos IRSC pels ajuts al lloguer

 1,5 IRSC

1 membre  

2 membres 3 membres 4 membres
Ingressos anuals  
15.935,46 €      
16.428,31€      
17.134,90€      
17.195,92€      
Ingressos mensuals     
1.327,96 €    
1369,03 €    
1.427,91 €    
1.432,99 €