Mesa de la vivienda

Videoconferencia a las 18:00h
Mar, 29/09/2020

Presentació

 • Objecte:
  • Què és un PLH i per a que ens servirà
  • Què és una àrea de tanteig i retracte i per a que ens servirà
  • Què és una àrea de conservació i rehabilitació i per a que ens servirà
 • Estat dels treballs i calendari
 • Procés de participació previst

Resum diagnosi i presentació dels eixos de treball

 • Presentació de la síntesi de la diagnosi
 • Presentació dels (5) eixos de la proposta
  • Ampliació i gestió del parc d’habitatge assequible
  • Rehabilitació, manteniment i convivència
  • Accés a l’habitatge assequible i atenció a l’exclusió residencial
  • Bon ús de l’habitatge
  • Reforç de la política municipal d’habitatge

Dinàmica d’identificació de problemàtiques 

 • Objectiu

Realitzar una diagnosi compartida de la situació de l’habitatge. Haurà de permetre identificar les
principals problemàtiques del municipi i plantejar propostes per donar‐hi resposta.

 • Metodologia

La dinàmica s’estructurarà en els 4 primers eixos de proposta, que es treballaran 2 a 2. En funció
de l’assistència es preveu fer 1 o 2 grups de treball.

La sessió constarà de 2 parts

1. Identificació de les problemàtiques existents
2. Proposta d’accions que podrien millorar la situació.

En el cas que s’hagin fet diferents grups es farà una plenària de posada en comú.