Avís legal i política de privacitat

 

Informació Legal Llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSIICE)

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE),  Prat Espais, SLU amb CIF B63842439 i domicili social a Avinguda Onze de Setembre, 82-84 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) i adreça electrònica info@pratespais.com, manifesta que és de la seva  propietat:

- el domini www.pratespais.com

Que Prat Espais, SLU està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 37.556, Foli 217, Full Nº B-310.208

Prat Espais, SLU no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web. Amb els límits establerts a la llei, Prat Espais, SLU no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Prat Espais, SLU estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de Prat Espais, SLU poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Prat Espais, SLU o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Prat Espais, SLU.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

Protecció de dades personals 

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat de Prat Espais, SLU i domicili a Avinguda Onze de Setembre, 82-84 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona):

 

 • Formulari de Cita prèvia: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • Formulari de Preguntes i suggeriments: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent el seu consentiment  la base que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades sempre que sigui imprescindible i/o legítim per la finalitat que es van captar i no seran transmeses a tercers.
 • Formulari de Vull rebre informació: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent el seu consentiment  la base que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades sempre que sigui imprescindible i/o legítim per la finalitat que es van captar i no seran transmeses a tercers.
 • Formulari de Compte d’Usuari de la Intranet: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • Formulari d’Ajuts d’Habitatge: Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva petició i poder-li donar resposta, essent la prestació d’aquest servei el motiu que ens legitima tractar les seves dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • Si són recollides a través de l’ús de les cookies analítiques que prèviament ha acceptat en accedir al nostre lloc, seran emprades amb les finalitats d’anàlisis especificades a la política de cookies del lloc web. Les seves dades seran subjecte de transferències internacionals amb els Estats Units i conservades durant el temps que sigui necessari per aconseguir la finalitat.

 

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercir els drets previstos:

 • D’accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació respecte als tractaments realitzats. 
 • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades.  L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Supressió: L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals ("dret a l'oblit"), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, l'interessat s'oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o  s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 
 • Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent en marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.  La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixen de tractar.
 • Oposició: l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan es basa en alguns supòsits concrets  i s’invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
 • Portabilitat de les dades. L’interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es fa per mitjans automatitzats. 
 •  A no ser objecte de decisions individuals automatitzades: l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti negativament.

 Aquestes peticions caldrà que es facin a Avinguda Onze de Setembre, 82-84 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) o a info@pratespais.com.

Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades a: dpo@pratespais.com.

Propietat industrial i intel·lectual          

Aquesta web és propietat de Prat Espais, SLU. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços  ("hipervincles") establerts des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d'aquesta llevat que expressament s'estableixi una altra cosa.  

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per Prat Espais, SLU per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.  

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’ordenament jurídic espanyol i/o comunitari. 

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Prat Espais, SLU l'ús que l’usuari pugui portar a terme referent a aquest respecte, essent l’única responsabilitat sobre la seva persona. 

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, contingut o advertències d'aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de Prat Espais, SLU.   

Prat Espais, SLU no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del mitjà en el qual es grava el software. Prat Espais, SLU posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest lloc web al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu idioma o un altre codi o idioma. 

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.