Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, sigui en lloguer o en compravenda, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de CatalunyaLa inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

La finalitat d’aquest registre és:

  • proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial.
  • facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

Cal inscriure’s en el municipi on s’està empadronat, si bé es poden indicar altres municipis de demanda, fins un màxim de tres.

Els requisits que s’han de complir varien en funció del tipus d’accés (lloguer o compravenda) i de la ubicació de la promoció d’habitatges.

Més informació: www.registresolicitants.cat