Qui som

Prat Espais és una empresa municipal creada per l'Ajuntament del Prat de Llobregat per a tractar dues realitats que afecten el municipi: el tema de l'habitatge i l'aparcament. Amb aquest objectiu, les actuacions de Prat Espais es dirigeixen a potenciar les polítiques públiques d'habitatge i d'aparcament.

Prat Espais intervé principalment en dues àrees:

  • Habitatge: Com a Oficina Local d'Habitatge, Prat Espais s'ocupa de la informació al ciutadà en tot allò relatiu als ajuts públics per a l'accés a l'habitatge. A més realitza la promoció de pisos de protecció oficial de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
  • Aparcament: Com a empresa municipal d’aparcament, gestiona la construcció i explotació d'aparcaments municipals, principalment subterranis sota sòl públic.

L'objecte de la societat Prat Espai és dur a terme les següents finalitats:

  1. Prestació de serveis públics, com ara la realització d'estudis urbanístics, l'activitat urbanitzadora, la gestió i explotació de les obres i serveis executats, el servei d'informació i assessorament als ciutadans en relació a l'habitatge (subvencions, mediacions, ajudes, etc.), la construcció i gestió d'aparcaments municipals. En el compliment de les finalitats previstes en aquest apartat, la Societat té la condició d'Entitat Urbanística Especial, als efectes assenyalats en l'article 22.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
  2. Desenvolupament d'activitats econòmiques com, per exemple, la compravenda de solars i terrenys, urbans o urbanitzables, i de tota mena d'immobles, la promoció i venda d'habitatges, tant de renda lliure com d'algun tipus de protecció oficial, la promoció i venda de locals comercials i aparcaments privats.
  3. Encàrrecs de gestió: la Societat té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Ajuntament del Prat i dels poders adjudicadors que d'ell depenen, als efectes previstos als articles 6.3 i 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic i en tal condició, la societat està obligada a realitzar, amb caràcter exclusiu, els treballs que aquests poders li encomanin en diverses matèries i satisfer les necessitats de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i dels poders adjudicadors que d'ell depenen en la consecució dels seus objectius d'interès públic.
  4. Adjudicació directa de contractes: la Societat també pot rebre de l'Ajuntament del Prat i dels poders adjudicadors que d'ell depenen, adjudicacions directes de determinats contractes: concessions de béns de domini públic destinades a la construcció i implantació d'aparcaments i contractes patrimonials relacionats amb béns integrats en el patrimoni Municipal del Sòl i l'habitatge amb destí a la construcció d'habitatges destinats a polítiques socials.