Parc d'habitatge municipal de lloguer social

Prat Espais gestiona més de 140 habitatges en règim de lloguer social destinats a famílies en situació de vulnerabilitat.

Per a aquests habitatges s'estableix una renda proporcional als ingressos de les unitats de convivència i un programa d'acompanyament social a les famílies.

                                  

El parc municipal de lloguer social ha augmentat en els darrers anys i segueix en procés de creixement amb projectes d'adquisició, cessió o promoció de nous habitatges per donar resposta a situacions d'exclusió residencial.

                                 

El parc de lloguer social està inclòs en el parc de lloguer assequible, en totes les seves formes (protegit, lliure, públic i privat) i la seva singularitat se centra en el fet que la renda està directament condicionada als ingressos de la llar i la seva adjudicació es fa a proposta de la Comissió d’emergències municipal.

El parc municipal de lloguer social és gestionat per Prat Espais amb la col·laboració del Servei municipal d’Acció Social i de la Fundació Habitat 3.