Informació jurídica

Aquest web actualitza la informació jurídica amb una periodicitat mínima anual.

Informació general

L'objecte de la societat Prat Espais és dur a terme les següents finalitats:

  1. Prestació de serveis públics, com ara la realització d'estudis urbanístics, l'activitat urbanitzadora, la gestió i explotació de les obres i serveis executats, el servei d'informació i assessorament als ciutadans en relació a l'habitatge (subvencions, mediacions, ajudes, etc.) i la construcció i gestió d'aparcaments municipals. En el compliment de les finalitats previstes en aquest apartat, la Societat té la condició d'Entitat Urbanística Especial, als efectes assenyalats en l'article 22.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 26 de juliol, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.
  2. Desenvolupament d'activitats econòmiques com, per exemple, la compravenda de solars i terrenys, urbans o urbanitzables, i de tota mena d'immobles, la promoció i venda d'habitatges, tant de renda lliure com d'algun tipus de protecció oficial, i la promoció i venda de locals comercials i aparcaments privats.
  3. Encàrrecs de gestió: la Societat té la condició de mitjà propi personificat i servei tècnic de l'Ajuntament del Prat i dels poders adjudicadors que d'ell depenen, als efectes previstos als articles 6.3 i 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic i, en tal condició, la Societat està obligada a realitzar, amb caràcter exclusiu, els treballs que aquests poders li encomanin en diverses matèries i satisfer les necessitats de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i dels poders adjudicadors que d'ell depenen en la consecució dels seus objectius d'interès públic.
  4. Adjudicació directa de contractes: la Societat també pot rebre de l'Ajuntament del Prat i dels poders adjudicadors que d'ell depenen, adjudicacions directes de determinats contractes: concessions de béns de domini públic destinats a la construcció i implantació d'aparcaments i contractes patrimonials relacionats amb béns integrats en el patrimoni Municipal del Sòl i l'Habitatge per a la construcció d'habitatges destinats a polítiques socials.

Normativa

Consulteu els procediments de contractació i perfil del contractant.

Pla de mesures antifrau

Contractes/licitacions

Consulteu les licitacions per a:

Encàrrecs de gestió

Convenis, informes i estudis

Els Convenis de l'Oficina Local d'Habitatge han estat subscrits per l'Ajuntament del Prat.

Altres contractes

Contractes menors adjudicats segons el que s'estableix a l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

A partir de la data 01/01/2021 totes les publicacions es faran al nostre Perfil del Contractant