Pla Local d'Habitatge

Presentació

Què és un Pla d'Habitatge? Quins temes tracta? Per a què serveix?

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge defineix el pla local d’habitatge (PLH) com l’instrument que determina la política municipal d’habitatge i com el marc d’actuació per a la concertació d’aquestes polítiques amb la Generalitat de Catalunya, i amb una durada de 6 anys.

 

El pla d’habitatge fa una anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi. En base a l’anàlisi construeix una diagnosi. I finalment defineix els objectius, estratègies i programes concrets per donar resposta a les necessitats detectades.

 

Els grans temes que aborda l’anàlisi són:

 • El planejament sectorial i estratègic: quants habitatges falten per assolir l’objectiu de solidaritat urbana el 2034? Quines estratègies locals amb relació a l’habitatge es plantegen per al col·lectiu jove i de gent gran? I per al col·lectiu més vulnerable?
 • L’emmarcament territorial i situació de l’habitatge: quines necessitats d’habitatge preveiem d’aquí a 6 anys?
 • L’estructura urbana i la situació als districtes: quines diferències amb relació a l’habitatge hi ha als districtes, i als barris?
 • Les persones: quanta gent serem el municipi d’aquí a 6 anys? Quines problemàtiques existeixen amb relació a la preservació de l’habitatge? Quant habitatge assequible necessitem?
 • El mercat d’habitatge: quina és la situació del mercat immobiliari? Hi ha conflictes d’interessos entre el mercat immobiliari i les necessitats de la població?
 • El parc d’habitatges: com són els edificis i els habitatges? En quines condicions de conservació accessibilitat i ús estan? Quins són els principals entorns amb necessitats de rehabilitació? Tenim habitatge buit, infrahabitatge, habitatges sobreocupats?
 • El planejament urbanístic: quines oportunitats ens ofereix el planejament per generar habitatge assequible? El planejament afecta negativament a la conservació dels edificis existents? N’impedeix la millora?
 • Els recursos residencials: quins habitatges de lloguer assequible i social hi ha? Com gestionem el parc d’habitatge assequible?
 • Les iniciatives existents: que s’està fent per millorar les condicions dels habitatges? I per facilitar el pagament del lloguer, la hipoteca i els subministraments? I per generar habitatge assequible? I per evitar que hi hagi habitatges buits? Què es pot millorar?

On som

Entre juliol i desembre de 2019 es va redactar el document “Anàlisi i diagnosi de l’habitatge al Prat de Llobregat", amb la participació dels equips tècnics municipals, les associacions veïnals i les entitats que treballen o estan interessades en l’àmbit de l’habitatge al municipi.
Però tu què en penses? Quines són les principals problemàtiques relacionades amb l’habitatge al Prat i com t’afecten? Quines creus que haurien de ser les mesures a implantar per a millorar la situació de l’habitatge en el municipi?

 

Procés de participació ciutadana

Enquesta

Es planteja l’elaboració d’una enquesta telemàtica, que també pugui estar físicament en diferents espais informatius i de serveis de l’Ajuntament del Prat.

A qui s’adreça: A tota la ciutadania del Prat de Llobregat

Objectius: Recollir l’opinió en relació a la situació de l’habitatge al municipi i quines haurien de ser les actuacions a portar a terme.

Contingut: Per facilitar la resposta a les preguntes s’oferirà una gran diversitat d’opcions en relació a les quals caldrà assenyalar si es consideren en relació als 3 blocs:

 • Quins són els principals problemes que té el municipi pel que fa a l’habitatge
 • Quina és la problemàtica que més afecta a la persona enquestada
 • Quines haurien de ser les actuacions prioritàries a desenvolupar per l’Ajuntament​

Tallers

Durant el procés participatiu del nou Pla Local d’Habitatge es preveu el desenvolupament de 3 tallers:

 1. Taller de diagnosi
 2. Taller de les actuacions a desenvolupar
 3. Taller d’avaluació del Pla d’acció

A qui s’adrecen: els tallers estaran oberts al conjunt de la ciutadania, amb una atenció especial a les entitats integrants de la Taula local d’Habitatge del Prat coma a agents clau per garantir una bona governança del PLH.

Donada la situació de pandèmia i per a complir amb les mesures i recomanacions preventives i evitar riscos de contagi, es potenciarà els sistemes telemàtics de participació. Complementàriament es cercaran altres fórmules de participació presencials per aquells col·lectius o persones que tinguin dificultats en la participació telemàtica.   

Període d'exposició a públic

Durant el mes de maig el Pla Local d'Habitatge es va trobar en exposició pública.

 

Aprovació definitiva

En el ple de 7 de juliol de 2021 es va aprovar definitivament el Pla Local d'Habitatge.