Tràmits i gestions

Dret d'accés a la informació pública

Qui pot accedir a la informació pública de Prat Espais?

Qualsevol ciutadà, a partir de 16 anys, a títol individual o com a representant de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Com es pot sol·licitar la informació?

Podeu fer una sol·licitud, en qualsevol moment de l'any, per les vies següents:

En tot cas caldrà complir els següents requisits:

  • La persona que sol·licita la informació s'haurà d'identificar.
  • Haurà de concretar quina és la informació que vol sol·licitar.
  • Haurà de donar una adreça de contacte (preferiblement electrònica) per tal de poder rebre les comunicacions.

Es facilita qualsevol informació?

L'accés a determinades informacions podria ser denegat o restringit si es considera que el seu coneixement o divulgació podria comportar un perjudici en alguns casos. Podeu consultar informació detallada sobre aquest punt al document "Informació completa tràmit d'accés a la informació pública"

Cal pagar alguna cosa?

L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant això, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden estar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, per la corresponent ordenança fiscal, i s'hauran d'abonar a través dels mitjans de pagament establerts per la normativa reguladora.

Quin és el termini de resolució?

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Podeu consultar la informació sobre pròrrogues i suspensions al document "Informació completa tràmit d'accés a la informació pública".

I si no es rep cap comunicació en el termini establert?

Si es produeix un silenci administratiu, la sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.

El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta Llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública. Consulteu la normativa reguladora en el document "Informació completa tràmit d'accés a la informació pública".

Com puc reclamar?

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Queixes i suggeriments

Si voleu fer algun suggeriment o presentar alguna queixa ho podeu fer a través del formulari "Sol·licituds de consultes, queixes o suggeriments", present a totes les pàgines d'aquest web.

Catàleg de tràmits i serveis

Consulteu informació completa sobre els àmbits d'actuació de Prat Espais en matèria d'habitatge i aparcament a:

Canals de participació

Podeu consultar els canals de participació i procediments participatius al portal de la transparència de l'Ajuntament.