Limitació del preu dels lloguers de l'habitatge

El Prat de Llobregat és un dels 140 municipis catalans declarats com àrea de mercat d'habitatge tens. Es tracta d'una declaració necessària per a aplicar a tot el municipi la regulació de preus del lloguer i evitar així un augment abusiu dels preus i assegurar un habitatge assequible i digne per a tothom.

La limitació dels preus del lloguer és efectiva sobre els contractes d’arrendament d’habitatge signats a partir del 16 de març de 2024.

Quina és la renda màxima que poden tenir aquests lloguers?

De forma general els habitatges no podran tenir una renda superior a:

  • La renda que figurava en el contracte de lloguer anterior i vigent en els darrers 5 anys, aplicant la clàusula d’actualització anual de renda que figurés al contracte anterior.
  • El que determini l’Índex de Referència de Preus de Lloguer, si l’habitatge no estava llogat en els darrers 5 anys o si la renda del contracte anterior era més alta que la de l’Índex de referència en els casos en els quals la propietat sigui considerada com gran tenidor.

En cap cas es podrà repercutir a la part llogatera, quotes o despeses, que no estiguessin previstes al contracte de lloguer anterior.

Aquesta renda màxima es pot veure incrementada?

Sí, únicament quan la renda màxima s’estableixi sobre la renda del contracte anterior que un cop actualitzada es podria incrementar en un 10% pel qualsevol dels següents supòsits:

  • Si en els darrers dos anys l’habitatge s’ha rehabilitat l’estructura, la façana o la coberta, amb un cost superior al 25% del valor de l’habitatge, o s’han fet actuacions o obres que redueixin un 30% el consum d’energia o que millorin l’accessibilitat.
  • Si l’arrendament se signa per un termini de deu o més anys.

Quines pròrrogues de contracte es poden demanar?

  • A més de les pròrrogues ordinàries, l’arrendatari pot demanar una pròrroga extraordinària fins a un màxim de 3 anys i el propietari està obligat a acceptar-ho.
  • A més, l’arrendatari pot demanar una altra pròrroga extraordinària fins a un màxim d’1 any en cas que es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica i social i disposi d’un informe dels Serveis socials que ho acrediti. En cas que el propietari sigui gran tenidor d’habitatges, està obligat a acceptar-ho. En cas que el propietari sigui persona física, no està obligat a acceptar-ho.

Qui és un gran tenidor d’habitatge?

A efectes de la limitació de rendes, les persones físiques o jurídiques que són propietàries de més de 5 habitatges.

Com puc consultar l’Índex de Referència de Preus de Lloguer que serà d’aplicació per aquesta regulació?

L’Índex està disponible a la web del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Com puc consultar la renda de l’anterior contracte de lloguer?

Si has llogat o llogaràs un habitatge que estava arrendat anteriorment pots demanar al Registre de fiances de l'Incasòl que t’informi de l’import de la renda anterior.

Sol·licituds. Institut Català del Sòl (gencat.cat)

Ampliació d’obligacions establertes segons el decret 6/2024 de 24 d’abril, de mesures urgents en matèria d’habitatge.

Al decret s’estableixen les característiques que han de tenir la publicitat, l’oferta i contracte d’arrendament. En tots tres casos s’ha d’informar del preu que indica l’Índex de referència. A més a l’oferta i el contracte d’arrendament també s’han d’informar de la renda del contracte anterior i si la persona propietària és un gran tenidor o no.

Els lloguers d'habitació així com els lloguers d’habitatges temporals han d'estar justificats, tenen l'obligació de dipositar la fiança al registre de fiances i estan subjectes a l'aplicació de les rendes màximes limitades per la llei.

Així mateix, el decret estableix un règim sancionador per incompliment on es poden interposar sancions des dels 3.000 € i fins als 900.000 €, depenent de la gravetat de la infracció.

Aquestes mesures són d’aplicació per a contractes signats a partir del 26 d’abril de 2024.

NOTA: Recordem que la Llei d’Arrendaments Urbans estableix que la durada dels contractes serà de 5 anys, 7 anys si la propietat és una persona jurídica, i que les despeses i honoraris professionals per la intermediació de llogar un habitatge (cost de l’API, administrador o immobiliària) els ha d’assumir la propietat.

Si vol més informació en relació amb l’aplicació d’aquesta llei o vol posar el seu habitatge per llogar en el programa públic de la Borsa de Mediació, pot adreçar-se a les nostres oficines, trucar al 93 370 50 54 o escriure a habitatge@pratespais.com.