Informació institucional

Òrgan de govern

La Junta General de Prat Espais està constituïda pel Ple de l'Ajuntament.

L'actual Consell d'administració de Prat Espais SLU fou constituït en la Junta General del dia 27 de juliol de 2023 i està integrat per:

President: Lluís Mijoler Martínez
Vicepresidenta: Alba Bou Jordà
Consellers:

  • Juan Pedro Pérez Castro
  • Carmelo Declara Merino
  • Juan Carlos Moreno Roig
  • Jordi Ibern i Tortosa
  • Jorge Monteagudo González
  • Rafael Millan Carracedo
  • Gerard Valverde Polo

El Consell d'administració no ha percebut ni percep actualment cap tipus de remuneració ni dieta. Es reuneix, aproximadament, amb una periodicitat trimestral.

Estructura organitzativa

Una de les característiques del personal de Prat Espais és la seva polivalència amb el propòsit de flexibilitzar el servei en funció de les càrregues de demanda concreta. El nombre de persones en plantilla és de 27.

Representació de les persones treballadores

La representant dels treballadors de Prat Espais és Alexandra Barba.

Processos de selecció

Consulteu les ofertes de treball.

Empreses vinculades i associacions

Prat Espais està associada a l’Asociación Española de Promotores de Vivienda y Suelo, coneguda per les seves sigles AVS. Aquesta associació està formada per un conjunt d'empreses promotores públiques de tot l'estat amb l'objectiu d'afavorir el compliment del mandat constitucional de proporcionar a tots els ciutadans l'accés a un habitatge digne. Participa activament dins l’àmbit territorial de Catalunya en diferents jornades formatives de qüestions relatives a l’habitatge, així com en reunions amb gestors de les polítiques d’habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix s’adhereix a l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya (GHS), qui té dos objectius essencials:

  • Potenciar les polítiques socials d’habitatge, amb el convenciment que han d’anar més enllà de la promoció per la venda o lloguer d’habitatges protegits, cercant noves fórmules que garanteixin el dret constitucional a l’habitatge.
  • Fomentar les activitats destinades a proporcionar a totes les persones un habitatge digne que sigui adequat en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.

La GHS neix amb la voluntat d'incloure tots els agents i gestors que treballen en el camp de la gestió d’habitatge.

La vinculació de Prat Espais a aquestes associacions no suposa cap tipus de remuneració.