Habitatge

És un servei a través del qual es desenvolupa les actuacions en matèria d'habitatge de l'Ajuntament del Prat de Llobregat i des d'on es dóna resposta a les necessitats ciutadanes en matèria d'habitatge des d'una finestreta única.

Habitatge al Prat de Llobregat

Habitatge

Servei d'assessorament en habitatge i emergència residencial

Servei d'assessorament en habitatge i emergència residencial 

Servei d'Assessorament

El Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial (SIPER) té per objectiu l’assessorament de les parts per evitar situacions de conflicte per impagament de les rendes de lloguer, atendre situacions dins el règim de protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, de persones residents en habitatges propietat de “grans tenidors” o també de petits propietaris, en virtut d’un contracte d’arrendament però també a ocupants sense títol habilitant.

» Més informació

Accés a l'habitatge


 • Borsa d'habitatges de lloguer

  A través del servei de Borsa d'Habitatges de Lloguer, Prat Espais realitza la mediació entre els propietaris i els llogaters, des de la signatura del contracte fins a la seva finalització.


 • Registre de sol·licitants de pisos d'HPO

  Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, sigui en lloguer o en compravenda, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Rehabilitació d'habitatges i edificis

 • Cèdules d'habitabilitat

  La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 • Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

  La inspecció tècnica dels edificis, en vigor des del 26 de febrer de 2011, és un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

Ajuts a la rehabilitació d'habitatges i d'edificis

Aquests ajuts estan dirigits a obres de rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'adequació d'habitatges. Els ajuts comprenen diversos àmbits d'actuació: conservació, millora de la qualitat i de la sostenibilitat, millora de l'accessibilitat i habitabilitat interior de l'habitatge.