Zona verda

A la platja del Prat de Llobregat

Des de Prat Espais es treballa, com cada any, en la posada en marxa de l'aparcament a la platja del Prat en les mateixes condicions dels darrers anys.

ZONA VERDA TANCADA
Senyalització de la zona verda de la platja del Prat de Llobregat

La zona verda de la platja del Prat té per objectiu facilitar l'accés dels pratencs al seu litoral i reduir els problemes de trànsit i aparcament.

Tots els aparcaments de la platja i l'entorn estan ara inclosos en aquesta Zona Verda, en total unes 1.500 places d'aparcament controlat i regulat amb tarifes diferents: per els vehicles amb distintiu de resident serà gratuïta, per a la resta de vehicles funcionarà com una zona blava amb tarifes horàries.

S'estableix un abonament de 20 € per temporada per a les persones empadronades al Prat i que són conductores habituals de vehicles en règim de renting, leasing o similars.

Els vehicles identificats amb el distintiu de "zero emissions" estaran exempts de la corresponent tarifa a les zones d’estacionament regulat durant el temps màxim permès.

Mapa de la zona verda a la platja del Prat de Llobregat

La regulació d'aquesta àrea d'aparcament s'ha considerat que era una necessitat pel gran increment de visitants que la platja del Prat ha registrat els darrers estius. Aquesta afluència massiva complica poder fer una gestió adequada de la mobilitat a la zona i dificulta que els pratencs puguin gaudir de la seva platja, ja que es calcula que el 60% dels vehicles que hi accedeixen a l'estiu són de fora de El Prat. La zona verda no serà garantia d'aparcament però, com es va comprovar l'any passat, contribuirà a millorar els problemes de trànsit i aparcament que s'hi produeixen, especialment els dies de màxima afluència.

Distintiu gratuït per als residents

El distintiu de resident permet estacionar gratuïtament a les zones d'estacionament limitat i controlat de la platja del Prat de Llobregat.

Qui el pot demanar? 

Les persones residents al Prat de Llobregat que compleixin els següents requisits:

  • Que siguin titulars d'un vehicle que tributi a l'Ajuntament del Prat en concepte d'IVTM.
  • Que es trobin al corrent de pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun benefici fiscal.
  • Si es tracta de persones jurídiques, que el conductor habitual sigui resident al Prat. Només s'acceptarà un vehicle per conductor.

Per a qualsevol qüestió podeu adreçar-vos a:

Prat Espais SLU
Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat
93 370 50 54

Horari i zones

De dilluns a diumenge de 10 a 20 h.

Dates: de l'1 de juny i fins al 30 de setembre, ambdòs inclosos. 

Tota la zona d'estacionament de la platja del Prat de Llobregat.

Tarifa

Vehicles amb distintiu de resident - gratuït

Vehicles sense distintiu de resident 

10 min               -      0,40 €
Fins a 30 min     -     1,00 €
Fins a 60 min     -     2,00 €
Fins a 120 min   -     4,00 €
Fins a 180 min   -     6,00 €
Fins a 240 min   -     8,00 €
Fins a 300 min   -   10,00 €
Més de 300 min -   12,00 €

Anul·lacions

Per ultrapassar el temps d’estacionament:  5,00 € (si l’excés no supera una hora i en aquest mateix període es realitza el pagament).
Per no disposar de tiquet d’estacionament: 10,00 € (si s'abona en el transcurs d'una hora des de la interposició de la denúncia).

Pagamanet per mòbil

Per utilitzar el servei, l'usuari ha de descarregar-se gratuïtament l'app AMB Aparcament, disponible per a iOS i Android, i introduir-hi les dades personals, les de pagament i les del vehicle. Aquesta gestió només l'haurà de fer una vegada. Posteriorment, haurà d'escollir al mapa el tipus de plaça i seleccionar el seu vehicle. Un cop fet això, l'app mostrarà la data i l'hora d'inici, les tarifes, els horaris i el temps màxim d'estacionament. Durant l'estacionament, l'aplicació indicarà l'import en temps real. Quan l'usuari finalitzi l'aparcament, podrà fer el pagament i veure’n el comprovant. A més, en tot moment disposarà de l'historial d'operacions.