Procediment de licitació per a la contractació dels serveis integrals de control a l'aparcament provisional per a vehicles industrials del Polígon Pratenc del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

23/04/2014 - 18:00
06/05/2014 - 12:00
Núm. de expediente: 
ACA-14-001
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
103.100 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Forma: Concurs
 • Durada del contracte: 12 mesos (més una eventual pròrroga de 12 mesos)
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Garanties: Provisional: No s’exigeix // Definitiva: 5% import adjudicació.
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros.
 • Despeses d’anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari.
 • Data límit d’obtenció de documentació i informació: L’últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes:
  Data límit de presentació: 06/05/2.014 12:00h
  Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  Lloc de presentació:  Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 09/05/2.014 10:00h
 • Lloc obertura ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)

29/04/14. Correccions del plec de prescripcions tècniques:
Clàusula 2.- CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI: el número total de hores del servei d’auxiliars és de 5840 (i no 4688) el primer any, i de 5856 (i no 4704) el segon any.

Quadre explicatiu de la correcció del plec tècnic:

  Hores Dies Total hores Hores Dies Total hores
Horari de 6:00 a 22:00 h (auxiliars) 16 365 5.840 16 366 5.856
Hores personal designat Prat Espais (auxiliar) 8 144 -1.152 8 144 -1.152
Total hores auxiliars 4.688 4.704
Horari de 22:00 a 6:00 h (seguretat privada) 8 365 2.920 8 366 2.928
Adjudicació: 

Per resolució de l’òrgan de contractació de data 15/5/14, ha resultat adjudicatària TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.-ATESE, ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.L, d’acord a la seva oferta.

Més informació: 

Les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l’enllaç que incloem en els recursos ubicats al peu.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.