Contractació dels serveis auxiliars de control i de seguretat privada a l’aparcament provisional per a vehicles industrials del Polígon Pratenc del Prat de Llobregat amb suport als processos d’inserció socio-laboral i d’exclusió social Adjudicada

Termini de presentació

24/10/2016 - 18:00
05/12/2016 - 10:00
Núm. de expediente: 
ACA-16-002
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
299.280 EUROS (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
598.560 EUROS (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
24 mesos
Lloc d'execució: 

Carrer 110 s/n. El Prat de Llobregat

 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
  • Tramitació: Ordinària
  • Procediment: Obert
  • Regulació: Contractació harmonitzada
  • Data d’enviament anunci a DOUE: 24/10/2016
 • Termini d’execució: 24 mesos
 • Valor estimat del contracte: 598.560 EUROS (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 299.280 EUROS (IVA exclòs)
 • Garantia definitiva:  5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 05/12/2016 a les 10:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:
   Prat Espais, SLU, 
   Avda. Onze de Setembre, 82-84, Local 2 
   08820-El Prat de Llobregat
   Barcelona-España
 • Obertura de les ofertes (sobre 2): 15/12/2016 a les 10:00h

26/10/16 - Correccions al plec de clàusules administratives particulars
Trobareu el text d’esmenes publicat als documents de la present licitació.

Acte públic d'obertura de propostes sobre nº 3 (oferta econòmica)
Lloc: Prat Espais, SLU.
Av. Onze de Setembre, 82-84, local 2, El Prat de Llobregat
Data: 04/01/2017 a las 10:00h

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 20 de gener de 2017, ha resultat adjudicatària BARNA PORTERS SEGURETAT, S.L. amb CIF B-62735089, per un import de DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS (274.344,00 €) ABANS IVA, d’acord amb la seva oferta.