Licitació dels serveis de redacció de projecte, direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut de les obres relatives als aparcaments soterrats a l'avinguda de la Verge de Montserrat entre el c/ Jaume Casanovas i de la carretera de la Marina Adjudicada

Termini de presentació

18/02/2016 - 12:00
29/03/2016 - 10:00
Núm. de expediente: 
AVM2-16-001
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
650.000 € (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
715.000 € (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
28 mesos
Lloc d'execució: 

Av. De la Verge de Montserrrat-El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte: Serveis de redacció del projecte, direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut de les obres relatives als aparcaments soterrats.
 • Lloc de lliurament / execució: Av. De la Verge de Montserrrat-El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
  • Tramitació: Ordinària
  • Procediment: Obert
  • Regulació: Contractació harmonitzada
 • Termini d’execució: 28 mesos
 • Valor estimat del contracte: 715.000 € (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 650.000 € (IVA exclòs)
 • Garantia definitiva:  5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 29/03/2016 a les 10:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 2): 18/04/2016 a les 12:00h

25/02/16 - Correccions al plec de clàusules particulars i plec tècnic
Trobareu el text d’esmenes publicat als documents de la present licitació.

Acte públic d'obertura de propostes sobre nº 3 (oferta econòmica)
Lloc: Prat Espais, SLU.
Carrer de la Carretera de la Bunyola, 49, El Prat de Llobregat
Data: 13/05/2016 a las 10:00h

Canvi de lloc de l'obertura de les ofertes (sobre 3)
Dia 13/05/2016 a les 10:00h.
Ajuntament del Prat de Llobregat
(Edifici Urbanisme)
carrer Major, 2-4 – Sala de reunions
El Prat de Llobregat

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 7 de juny de 2016, ha resultat adjudicatària PCG, Arquitectura e ingenieria, S.L.P., amb CIF B-61573044, per un import de CINC-CENTS MIL CINC-CENTS EUROS (500.500,00 €) ABANS IVA, d’acord amb la seva oferta.

En data 29 de juny de 2016 s'ha formalitzat el contracte.