Licitació del contracte d'execució de les obres relatives al projecte executiu de dos aparcaments subterranis a l'Av. Verge de Montserrat del Prat de Llobregat amb suport als processos d'inserció socio-laboral i d'exclusió social Adjudicada

Termini de presentació

03/01/2017 - 12:00
24/02/2017 - 10:00
Núm. de expediente: 
AVM2-16-003
Tipus: 
Obres
Pressupost de licitació: 
16.551.042,72 € abans d’IVA
Valor estimat del contracte: 
16.551.042,72 € abans d’IVA
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

Av. De la Verge de Montserrrat - El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte: Obres relatives al projecte executiu de dos aparcaments subterranis a l'Avinguda de la Verge de Montserrat del Prat de Llobregat amb suport als processos d'inserció socio-laboral i d'exclusió social.
  LOT 1: Aparcament oest, entre els carrers Jaume Casanovas i Frederic Soler
  LOT 2: Aparcament est, entre el carrer Frederic Soler i la Carretera de la Marina
 • Lloc de lliurament/execució: Av. De la Verge de Montserrrat-El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
  a) Tramitació:
  Ordinària
  b) Procediment: Obert
  c) Regulació: Contractació harmonitzada
  d) Data enviament anunci DOUE: 03/01/2017
 • Valor estimat del contracte: 16.551.042,72 € abans d’IVA
  LOT 1: 7.275.264,78 €, abans d’IVA.
  LOT 2: 9.275.777,94 €, abans d’IVA. 
 • Pressupost de licitació: 16.551.042,72 € abans d’IVA
  LOT 1: 7.275.264,78 €, abans d’IVA.
  LOT 2: 9.275.777,94 €, abans d’IVA. 
 • Garantia definitiva:  5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes:
  a) Data límit de presentació:
  24/02/2017 10:00h
  b) Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  c) Lloc de presentació: Prat Espais, SLU, Avda. Onze de Setembre, 82-84 08820 - El Prat de Llobregat. Barcelona - España
 • Obertura de les ofertes (sobre 2): 06/03/2017 10:00h

11/01/2017 - Correccions al plec de clàusules administratives particulars
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Lloc: Prat Espais, SLU.
Avda. Onze de Setembre, 82-84, El Prat de Llobregat
Data límit: 24/02/2017        Hora: 10.00H

16/02/2017
Els terminis correctes d’execució de les obres són els indicats al Projecte:

 • Lot 1, una durada de 20 mesos i 4 dies
 • Lot 2, una durada de 21 mesos

17/02/2017

Els annexos 13A i 13B del plec de clàusules són correctes. El certificat d'esmenes publicat en data 27/1/17 era erroni.

11/04/2017. Lloc i data d'obertura de les ofertes (sobre 3):
Dia 19/04/17 a les 12:00h.
Lloc: Prat Espais, SLU.
Avda. Onze de Setembre, 82-84, Local 2
08820-El Prat de Llobregat

Adjudicació: 

Per acord de l’òrgan de contractació de data 2 de juny de 2017, ha resultat adjudicatària:

 • LOT 1: UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U., per un import de 5.274.247,25€ ABANS IVA, d’acord amb la seva oferta.
 • LOT 2: DRAGADOS, S.A. per un import de 6.956.833,48€ ABANS IVA, d’acord amb la seva oferta.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.