Licitació dels serveis d'inspecció d'edificis a l'entorn de les obres relatives al projecte executiu de dos aparcaments subterranis a l'Av. Verge de Montserrat, entre els c. Jaume Casanovas i Carretera de la Marina del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

02/02/2017 - 16:00
21/02/2017 - 12:00
Núm. de expediente: 
AVM2-17-001
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
207.000 € (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
207.000 € (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
23,5 mesos
Lloc d'execució: 

Av. de la Verge de Montserrrat-El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte: Serveis d'inspecció d'edificis a l'entorn de les obres relatives al projecte executiu de dos aparcaments subterranis a l'Av. Verge de Montserrat, entre els c. Jaume Casanovas i Carretera de la Marina del Prat de Llobregat
 • Lloc de lliurament / execució: Av. De la Verge de Montserrrat-El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
  • Tramitació: ordinària
  • Procediment: obert
  • Regulació: contractació no harmonitzada
 • Termini d’execució: 23,5 mesos
 • Valor estimat del contracte: 207.000 EUROS (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 207.000 EUROS (IVA exclòs)
 • Garantia definitiva: 5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes:
  • ​Data límit de presentació: 21/02/2017 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:
   Prat Espais, SLU, 
   Av. Onze de Setembre, 82-84, Local 2 
   08820-El Prat de Llobregat
   Barcelona-España
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 28/02/2017 10:00h

08/02/17 - Correccions annex 3B
Trobareu el text d’esmenes publicat als documents de la present licitació.

Adjudicació: 

Per acord de l’òrgan de contractació de data 10 de març de 2017, ha resultat adjudicatària COTCA, S.A., amb CIF A-08574816 per un import de DOS-CENTS SET MIL EUROS (207.000,00€) ABANS IVA, d’acord a la seva oferta, amb el següent desglossament:

 1. Preu per a la realització de les actuacions corresponents a inspecció d’edificis segons el pla d’auscultació amb un import de 165.605,15 € abans d’IVA conforme als amidaments i preus presentats en annex 3B de l’oferta.
 2. Partida alçada a justificar amb un import equivalent a la diferència entre el preu ofertat total i l’import global i màxim del contracte, com a resultat d’aplicar el preu unitari del contracte a possibles increments del número d’actuacions previstes en el pla d’auscultació amb un import màxim de 41.394,85 € abans d’IVA.