Licitació dels serveis d'auscultació d'edificis a l'entorn de les obres relatives al projecte executiu de dos aparcaments subterranis a l'Av. Verge de Montserrat, entre els c. Jaume Casanovas i Carretera de la Marina del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

09/03/2017 - 12:00
22/03/2017 - 12:00
Núm. de expediente: 
AVM2-17-002
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
206.544,53 EUROS (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
206.544,53 EUROS (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
21 mesos
Lloc d'execució: 

Av. De la Verge de Montserrrat - El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte: Serveis d'auscultació d'edificis a l'entorn de les obres relatives al projecte executiu de dos aparcaments subterranis a l'Av. Verge de Montserrat, entre els c. Jaume Casanovas i Carretera de la Marina del Prat de Llobregat
 • Lloc de lliurament / execució: Av. De la Verge de Montserrrat-El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
  • Tramitació: Ordinària
  • Procediment: Obert
  • Regulació: Contractació no harmonitzada
 • Termini d’execució: 21 mesos
 • Valor estimat del contracte: 206.544,53 EUROS (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 206.544,53 EUROS (IVA exclòs)
 • Garantia definitiva: 5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 22/03/17 a les 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:
   Prat Espais, SLU,
   Av. Onze de Setembre, 82-84, Local 2 
   08820-El Prat de Llobregat
   Barcelona-España
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 29/03/2017 a les 10:00h

13/03/2017 - Correccions annex 5 del plec administratiu
Trobareu el text d’esmenes publicat als documents de la present licitació.

Adjudicació: 

Per acord de l’òrgan de contractació de data 7 d’abril de 2017, ha resultat adjudicatària BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L. amb CIF B-66113457, per un import de CENT-SEIXANTA SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS (167.255,32 €) ABANS IVA, d’acord amb la seva oferta.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.