Concurs per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment dels sistemes de control a l'aparcament de la Plaça Blanes-Jardins de Garrovillas del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

10/06/2011 - 11:00
23/06/2011 - 12:00
Núm. de expediente: 
APB-11-0004
Tipus: 
Subministraments
Valor estimat del contracte: 
53.600 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
3 setmanes pel subministrament i instal·lació, més dotze mesos de servei de manteniment.
Lloc d'execució: 

Plaça Blanes del Prat de Llobregat

 • Durada del contracte: 3 setmanes pel subministrament i instal·lació, més dotze mesos de servei de manteniment.
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
 • Definitiva: retenció 5% import facturació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros , que aniran a càrrec de l'adjudicatari.
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.  
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.
  • Lloc de presentació: seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació de les proposicions: Fins a les 10:00 hores del dia 23 de juny de 2011.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 12 hores del dia 23 de juny de 2011, a la seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.

Altres informacions: les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats al peu.

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 27 de juny de 2011, ha resultat adjudicatària TCM ENGINY, S.L. per un import de 47.335,60€ EUROS més l'IVA corresponent, d'acord a la seva oferta.

Documents