Concurs per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment dels sistemes de control a l'aparcament de l'equipament cultural "Cèntric, Espai Cultural" del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

23/11/2010 - 10:00
09/12/2010 - 13:00
Núm. de expediente: 
APC-10-0001
Tipus: 
Subministraments
Valor estimat del contracte: 
160.000 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
3 mesos pel subministrament i instal·lació, més dotze mesos de servei de manteniment.
Lloc d'execució: 

C/ Lleida, 47 del Prat de Llobregat ("Cèntric, Espai Cultural")

 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Definitiva: 5% import adjudicació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros , que aniran a càrrec de l'adjudicatari.
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
  • Lloc de presentació: seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació de les proposicions: fins a les 12:00 hores del dia 9 de desembre de 2010.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 10 hores del dia 10 de desembre de 2010, a la seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
 • Altres informacions: les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats al peu.
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 22 de desembre de 2.010, ha resultat adjudicatària SKIDATA IBÉRICA, S.L. per un import de 138.079,34 EUROS més l'IVA corresponent, d'acord a la seva oferta.