Concurs per a la contractació dels serveis d'assessorament jurídic de Prat Espais, SLU Adjudicada

Termini de presentació

16/02/2010 - 10:00
23/02/2010 - 13:00
Núm. de expediente: 
EGE-10-001
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
99.600 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
 • Procediment: Negociat No Harmonitzat
 • Lloc d'execució: Ctra. de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat
 • Durada del contracte: 24 mesos (inclosa una eventual pròrroga de 12 mesos)
 • Garanties: 
  • Provisional: No s'exigeix
  • Definitiva: No s'exigeix
 • Obtenció de documentació i informació: El Plec de clàusules particulars i el Plec de prescripcions tècniques es poden consultar i descarregar a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats més abaix. La resta d'informació relativa a aquest procediment es lliurarà als 3 convidats seleccionats en el moment de la seva invitació.
 • Requisits específics del licitador:
  a) No s'exigirà cap classificació
  b) Se sol·licitaran els mitjans d'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica que figuren en el Plec de clàusules particulars.
  c) Se  seleccionaran 3 licitadors conforme el previst al Plec de clàusules particulars
 • Presentació de les sol·licituds de participació:
  • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat
  • Forma de presentació: Presencialment, a l'adreça assenyalada i per correu ordinari.
 • Termini de presentació: 12:00 h del dia 23 de febrer de 2010.
 • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 3 mesos
Adjudicació: 

Adjudicat per resolució de l'òrgan de contractació de data 3 de març de 2010.