Concurs per a la contractació dels serveis d'assessorament jurídic de Prat Espais, SLU. Adjudicada

Termini de presentació

01/02/2012 - 13:00
10/02/2012 - 13:00
Núm. de expediente: 
EGE-12-001
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
99.600 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Negociat
Termini d'execució: 
24 mesos (inclosa una eventual pròrroga de 12 mesos)
Lloc d'execució: 

Ctra. de la Bunyola, 49, 08820 - El Prat de Llobregat

 • Garanties: 
  • Provisional: No s'exigeix
  • Definitiva: No s'exigeix
 • Obtenció de documentació i informació: El Plec de clàusules particulars i el Plec de prescripcions tècniques es poden consultar i descarregar a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicat al peu. La resta d'informació relativa a aquest procediment es lliurarà als 3 convidats seleccionats en el moment de la seva invitació.
 • Requisits específics del licitador:

a) No s'exigirà cap classificació

b) Es sol·licitaran els mitjans d'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica que figuren en el Plec de clàusules particulars.

c) Es seleccionaran 3 licitadors conforme el previst al Plec de clàusules particulars.

 • Presentació de les sol·licituds de participació:
  • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Forma de presentació: Presencialment, a l'adreça assenyalada i per correu ordinari.
  • Termini de presentació: 12:00 h del dia 10 de febrer de 2012.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 3 mesos.
Adjudicació: 

Adjudicat per resolució de l'òrgan de contractació de data 20 de febrer de 2012.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.