Concurs per a la contractació dels serveis d'assessorament jurídic de Prat Espais, SLU. Adjudicada

Termini de presentació

17/01/2014 - 20:00
31/01/2014 - 13:00
Núm. de expediente: 
EGE-14-001
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
156.000 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
3 anys, més una eventual pròrroga de 2 anys
Lloc d'execució: 

Ctra. de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat

 • Regulació: contractació no harmonitzada
 • Garanties:
  • Provisional: No s’exigeix
  • Definitiva: No s’exigeix
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l'entitat al lloc web www.pratespais.com.
 • Data límit: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 31/01/2014 a les 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases.
  • Lloc de presentació: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 03/02/2014 a les 12:00h
 • Lloc d'obertura de les ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
Adjudicació: 

Adjudicat per resolució de l'órgan de contractació de data 10 de febrer de 2014.

Més informació: 

En el Prat de Llobregat, a 13 de gener de 2014
Prat Espais, SLU.

Contra aquest anunci de licitació es podrà interposar potestativament, en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de la seva publicació al Perfil del Contractant, recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 40 i següents del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic davant l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya. El recurs es podrà presentar a les oficines de PRAT ESPAIS, SLU. o bé directament al registre de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

A l’escrit d’interposició es farà constar que s’interposa contra aquest anunci, els motius que el fonamenten, els mitjans de prova de que pretengui valer-se així com, en el seu cas, les mesures que sol·liciti.

Prèviament a la seva interposició i dintre del mateix termini indicat, s’haurà d’anunciar la voluntat de recórrer, mitjançant un escrit, el qual s’haurà de presentar a les oficines de PRAT ESPAIS, SLU. (Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat)
Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició de recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.