Concurs per a la contractació dels serveis d'auscultació a l'entorn de les obres del projecte executiu d'un aparcament subterrani a la Plaça Catalunya de El Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

11/01/2013 - 20:00
25/01/2013 - 13:00
Núm. de expediente: 
APC2-13-001
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
90.784,94 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
25 mesos
Lloc d'execució: 

Plaça Catalunya-El Prat de Llobregat

 • Regulació: Contractació no harmonitzada
 • Garantia definitiva: 5% import adjudicació (abans d'IVA)
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l'entitat al lloc web www.pratespais.com.
 • Data límit: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 25/01/2013 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:  Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 01/02/2013 12:00h
 • Lloc obertura ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)

14/01/13. Correccions del plec de clàusules particulars:

 • A l’annex 5, apartat “Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules automàtiques”, al desenvolupament de la fórmula, Pmax = 55.
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 21 de febrer de 2.013, ha resultat adjudicatària UTE COTCA, S.A.-GEOTECNIA I CONTROL DE QUALITAT per un import de 77.136,33 EUROS més l'IVA corresponent, d'acord a la seva oferta.