Concurs per a la contractació dels serveis auxiliars de control a l'aparcament provisional per a vehicles industrials del Polí­gon Pratenc del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

17/12/2009 - 10:00
07/01/2010 - 13:00
Núm. de expediente: 
ACA-09-005
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
190.000 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Forma: Concurs
 • Durada del contracte: 24 mesos (inclosa una eventual pròrroga de 12 mesos)
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars. 
 • Garanties: 
  • Provisional: 3% import licitació
  • Definitiva: 5% import adjudicació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros 
 • Despeses d'anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari. 
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.   
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
  • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació de les proposicions: Fins a les 12:00 hores del dia 7 de gener de 2010.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 10 hores del dia 11 de gener de 2010, a la Seu social de Prat Espais, SL, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
 • Altres informacions: les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats més abaix.
28/12/09. Publicada esmena a la clàusula setena del plec de clàusules tècniques. Veure recursos ubicats al peu d’aquesta pàgina.
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 10 de febrer de 2.010, ha resultat adjudicatària ATESE, ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.L per un import de 156.453,60 EUROS més l'IVA corresponent, d'acord a la seva oferta.