Concurs per a la contractació dels serveis auxiliars de control a l'aparcament provisional per a vehicles industrials del Polígon Pratenc del Prat de Llobregat i del Centre de gestió a distància d'aparcaments i d'altres equipaments. Adjudicada

Termini de presentació

29/02/2012 - 13:00
16/03/2012 - 13:00
Núm. de expediente: 
ACA-12-001
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
193.600 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
24 mesos (inclosa una eventual pròrroga de 12 mesos)
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Garanties:
  • Provisional: 3% import licitació
  • Definitiva: 5% import adjudicació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros
 • Despeses d’anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari.
 • Data límit d’obtenció de documentació i informació: L’últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
  • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació de les proposicions: Fins a les 12:00 hores del dia 16 de març de 2012.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 10 hores del dia 21 de març de 2012, a la Seu social de Prat Espais, SL, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.

 

Altres informacions: les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l’enllaç que incloem en els recursos ubicats al peu.

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 26 de març de 2.012, ha resultat adjudicatària ATESE, ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.L. per un import de 163.636,80€ més una partida alçada de 17.600,00€ i, per tant, una oferta total de 181.236,80€ més l'IVA corresponent, d'acord amb la seva oferta.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.