Concurs per a la contractació dels serveis auxiliars d'inspecció i control de les zones d'estacionament regulat de vehicles (zona blava) del Prat de Llobregat. Adjudicada

Termini de presentació

01/02/2011 - 10:00
14/02/2011 - 13:00
Núm. de expediente: 
ZBLAU-11-002
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
60.000 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
12 mesos (més dues eventuals pròrrogues de venciment anual)
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Valor estimat del contracte: 180.000€ més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Forma: Concurs
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars. 
 • Garantia definitiva: 5% import adjudicació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros 
 • Despeses d'anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari.
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.   
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació: 
  • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació de les proposicions: Fins a les 12:00 hores del dia 14 de febrer de 2011. 
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 10 hores del dia 15 de febrer de 2011, a la Seu social de Prat Espais, SL, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.

Altres informacions: les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats al peu.

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació en data 16 de febrer de 2011, ha resultat adjudicatària ATESE, ATENCIÓN Y SERVICIOS, S.L., per un import de 57.625,43€ més l'IVA corresponent, segons la seva oferta.