Concurs per a la contractació dels serveis de desenvolupament i gestió del nou portal web de Prat Espais, SLU. i altres aplicacions web. Adjudicada

Termini de presentació

28/05/2013 - 14:00
10/06/2013 - 14:00
Núm. de expediente: 
EGE-13-009
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
79.000€ més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
 • Procediment: Negociat No Harmonitzat
 • Import de la licitació: 79.000€ més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars (valor estimat del contracte)
 • Durada del contracte: 39 mesos (incloses dues eventuals pròrrogues de 12 mesos)
 • Garanties:  Provisional: No s’exigeix // Definitiva: No s’exigeix
 • Obtenció de documentació i informació: El Plec de clàusules particulars i el Plec de prescripcions tècniques es poden consultar i descarregar a través de l’enllaç que incloem en els recursos ubicat al peu. La resta d’informació relativa a aquest procediment es lliurarà als 3 convidats seleccionats en el moment de la seva invitació.
 • Requisits específics del licitador:
  1. No s’exigirà cap classificació
  2. Se sol·licitaran els mitjans d’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica que figuren en el Plec de clàusules particulars.
  3. Se seleccionaran 3 licitadors conforme el previst al Plec de clàusules particulars
 • Presentació de les sol·licituds de participació:
 • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
 • Forma de presentació: Presencialment, a l’adreça assenyalada i per correu ordinari.
 • Termini de presentació: 12:00 h del dia 10 de juny de 2013.
 • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 3 mesos.
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 2 de juliol de 2013, ha resultat adjudicatària ÒMADA INTERACTIVA, S.L.L. per un import de 38.940 EUROS més l'IVA corresponent, d'acord a la seva oferta.

Documents