Concurs per a la contractació dels serveis de Direcció Facultativa (DF) i Project Management (PM) per als projectes de construcció d'un aparcament soterrat i la reordenació de la plaça Catalunya del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

28/01/2013 - 13:00
11/02/2013 - 13:00
Núm. de expediente: 
APC2-13-002
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
198.000 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
28 mesos
Lloc d'execució: 

Plaça Catalunya-El Prat de Llobregat

 • Regulació: Contractació no harmonitzada
 • Garantia definitiva: 5% de l'import de l'adjudicació (abans de l'IVA)
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l'entitat al lloc web www.pratespais.com.
 • Data límit: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 11/02/2013 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 18/02/2013 12:00h
 • Lloc d'obertura de les ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 22 de març de 2013, ha resultat adjudicatària PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.L. per un import de 152.460 EUROS més l'IVA corresponent, d'acord a la seva oferta.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.