Concurs per a la contractació dels serveis ordinaris i extraordinaris de neteja de les instal·lacions gestionades per Prat Espais, SLU. Adjudicada

Termini de presentació

26/07/2013 - 11:00
06/09/2013 - 14:00
Núm. de expediente: 
EGE-13-010
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
159.830 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
 • Regulació: No harmonitzat
 • Import de la licitació: 159.830€ més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars (valor estimat del contracte)
 • Lloc d'execució: 08820-El Prat de Llobregat
 • Termini del contracte: UN ANY, més dues eventuals pròrrogues d’UN ANY cadascuna.
 • Garanties:  Provisional: No s’exigeix // Definitiva: 5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l'entitat al lloc web www.pratespais.com.
 • Data límit: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 06/09/2013 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:  Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 18/09/2013 12:00h
 • Lloc obertura de les ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)

Visita prèvia a les instal·lacions:

Els licitadors interessats en visitar les instal·lacions hauran de comparèixer el dia 6 d'agost a les 9h a les oficines de Prat Espais, SLU., Ctra. de la Bunyola, 49, El Prat de Llobregat. Serà obligatori confirmar la seva assistència abans del dia 2 d'agost, mitjançant correu electrònic a l’adreça: info@pratespais.com. (indicant la referència: licitació EGE-13-010).

Correccions del plec de prescripcions tècniques:

 • Se suprimeix la clàusula 9.
 • L'aparcament del Centre Cívic Sant Jordi no és objecte de licitació. Els licitadors no tindran en compte el plànol annex d'aquest.

Correccions del plec de prescripcions particulars (veure certificat publicat a recursos)

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 17 d’octubre de 2013, ha resultat adjudicatària ATYSA, Servicios Integrales de Limpieza, S.L. per un import de 46.074€ ABANS IVA, (32.104€ pels serveis ordinaris i 13.970€ per 1100 hores de serveis extraordinaris a 12,70€ per hora), d’acord a la seva oferta.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.