Concurs de la direcció integrada per a la construcció de les obres del projecte executiu d'un aparcament subterrani a la Plaça Blanes Adjudicada

Termini de presentació

19/11/2008 - 10:00
04/12/2008 - 13:00
Núm. de expediente: 
APB-12-008
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
205.000 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Forma: Concurs
 • Durada del contracte: 21 mesos
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Garanties: 
  • Garantia provisional: 3% import licitació
  • Garantia definitiva: 5% import d'adjudicació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros
 • Despeses d'anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari.
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.  
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
  • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació de les proposicions: Fins a les 12:00 hores del dia 4 de desembre de 2008.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 13:00 hores del dia 4 de desembre de 2008, a la Seu social de Prat Espais, SL, c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.

Altres informacions:

Les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats més abaix.

La documentació administrativa a presentar serà l'exigida en la clàusula denominada "Documentació", del Plec de clàusules administratives particulars del concurs.

Fe d'errates

En el Plec de clàusules particulars hi havia dos errors, que ja han estat corregits:

 • El termini de presentació és el dia 4 de desembre de 2008 a les 12:00 i no pas l'1 de desembre, tal com s'indicava en el document.
 • El pressupost de licitació per al Contracte de Direcció integrada per la construcció de les obres del Projecte Executiu d'un Aparcament Subterrani a la Plaça Blanes del Prat del Llobregat i per la desviació dels serveis afectats, ascendeix a la quantitat màxima de 160.000€ (i no 150.000 €), ABANS IVA, més una partida alçada pels conceptes que inclouen l'assistència tècnica a PRAT ESPAIS, de 45.000€ (i no 55.000 €) ABANS IVA, essent el pressupost global de la licitació 205.000€ ABANS IVA.
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 11 de desembre de 2.008 ha resultat adjudicatari Civil Management SL. per un import de 181.568,50 EUROS més l'IVA corresponent i un termini de 21 mesos.