Concurs de l'execució de les obres corresponents al projecte executiu d'un aparcament subterrani a la Plaça Blanes Adjudicada

Termini de presentació

05/02/2009 - 10:00
30/03/2009 - 14:00
Núm. de expediente: 
APB-09-001
Tipus: 
Obres
Valor estimat del contracte: 
5.708.841,62 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Forma: Concurs
 • Regulació: harmonitzada
 • Durada del contracte: 15 mesos
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Garanties: 
  • Garantia provisional: 3% import licitació
  • Garantia definitiva: 5% import d'adjudicació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros
 • Despeses d'anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari.
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.   
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
  • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació de les proposicions: Fins a les 12:00 hores del dia 30 de març de 2009.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 13:00 hores del dia 30 de març de 2009, a la Seu social de Prat Espais, SL, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.

 

Altres informacions:

Les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats més avall i en format CD a la seu social de Prat Espais, SLU.

Adjudicació: 

Adjudicació provisional

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 29 d'abril de 2.009 ha resultat adjudicatari CONSTRUCCIONES PAI, S.A./ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. (UTE) per un import de 4.536.882,90 EUROS més l'IVA corresponent i un termini d'execució de 13,5 mesos.

Adjudicació definitiva

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 19 de maig de 2.009 s'ha acordat adjudicar definitivament a CONSTRUCCIONES PAI, S.A./ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A. (UTE) per un import de 4.536.882,90 EUROS més l'IVA corresponent i un termini d'execució de 13,5 mesos.

Més informació: 

Data d'enviament de l'anunci al DOUE: 4 de febrer de 2.009