Concurs de l'execució de les obres corresponents al Projecte executiu d'urbanització de la Plaça Blanes del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

07/04/2010 - 11:00
30/04/2010 - 14:00
Núm. de expediente: 
APB-10-002
Tipus: 
Obres
Valor estimat del contracte: 
2.039.574,31 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
12 mesos
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 

 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Garanties:
  • Garantia provisional: 3% import licitació
  • Garantia definitiva: 5% import d'adjudicació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros
 • Despeses d'anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari.
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les ofertes.
 • Presentació de les ofertes:
  • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació: Fins a les 12:00 hores del dia 30 d'abril de 2010.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 10:00 hores del dia 6 de maig de 2010, a la Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
 • Altres informacions: Les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats al final d'aquesta pàgina.
El projecte executiu de l'aparcament subterrani està a disposició dels licitadors a les oficines de Prat Espais, SLU.
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 21 de juny de 2.010, ha resultat adjudicatària CONSTRUCCIONES PAI, S.A. per un import de 1.664.298,76 EUROS més l'IVA corresponent, d'acord a la seva oferta.