Concurs de l'execució de les obres corresponents al projecte de modificació de serveis afectats del projecte d'un aparcament subterrani a la Plaça Blanes Adjudicada

Termini de presentació

26/02/2009 - 10:00
17/03/2009 - 13:00
Núm. de expediente: 
APB-09-002
Tipus: 
Obres
Valor estimat del contracte: 
210.337,53 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
3 mesos
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Forma: Concurs
 • Durada del contracte: 3 mesos 
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars. 
 • Garanties:  
  • Garantia provisional: 3% import licitació 
  • Garantia definitiva: 5% import d'adjudicació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros 
 • Despeses d'anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari.
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.  
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
  • Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació de les proposicions: Fins a les 12:00 hores del dia 17 de març de 2009.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 12:00 hores del dia 18 de març de 2009, a la Seu social de Prat Espais, SL, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.

Altres informacions: les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats més avall.

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 24 de març de 2.009 ha resultat adjudicatari CONSTRUCCIONES PAI, S.A. per un import de 193.510,53 EUROS més l'IVA corresponent i un termini d'execució de 3 mesos.