Concurs de l'execució de les obres corresponents al Text refós del projecte executiu de reordenació del Carrer Riu Llobregat entre el carrer Riu Cardener i la Ronda del Sud, Fase 3, entre el carrer Riu Cardener i el carrer Riu Xúquer Adjudicada

Termini de presentació

14/07/2009 - 14:00
30/07/2009 - 14:00
Núm. de expediente: 
RIULL-09-001
Tipus: 
Obres
Valor estimat del contracte: 
2.628.505,12 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
10 mesos
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Tràmit: Contractació no harmonitzada
 • Import de la licitació: 2.628.505,12 abans IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Forma: Concurs
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Garanties:  Garantia definitiva: 5% import d'adjudicació
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros
 • Despeses d'anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari.
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.   
 • Obtenció de documentació: a través de l'enllaç que incloem en els recursos ubicats al peu d'aquesta pàgina, al perfil del contractant.
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
  • Lloc de presentació: Seu Social de Prat Espais, SLU, Ctra. de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Termini de presentació de les proposicions: Des de les 12:00h. del 14 de juliol fins a les 12:00 hores del dia 30 de juliol de 2009.
  • Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes: A les 10:00 hores del dia 31 de juliol de 2009, a la seu social de Prat Espais, SL, Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat. 
14/07/09. Publicada esmena a la clàusula sisena del plec de clàusules particulars, relativa a la classificació del contractista. Veure recursos ubicats al peu d’aquesta pàgina.
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació de data 10 de setembre de 2.009, ha resultat adjudicatària TAU INGENIERIA Y CONTRUCCIONES ESPECIALES, S.A. per un import de 1.818.925,58 EUROS més l'IVA corresponent.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.