Direcció integrada per a les obres relatives el projecte modificat de l'aparcament subterrani a l'av. de la Verge de Montserrat Adjudicada

Termini de presentació

25/03/2008 - 13:00
Núm. de expediente: 
AVM-08-001
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
205.000 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
10 mesos
Lloc d'execució: 

Prat de Llobregat

 • Forma d'adjudicació: Concurs
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador:
  D'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
 • Garanties:
  Garantia Provisional: 2% import licitació.
  Garantia definitiva: 4% import d'adjudicació.
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros.
 • Data límit d'obtenció de documentació i informació: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
  1. Lloc de presentació: Seu social de Prat Espais, SL, Ctra. De Bunyola 49, El Prat del Llobregat.
  2. Termini de presentació de les proposicions: Fins a les 12:00 hores del dia 25 de març de 2008.
  3. Termini de manteniment de l'oferta per part del licitador: 4 mesos.
 • Obertura d'ofertes:
  A les 13:00 hores del dia 25 de març de 2008, a la seu social de Prat Espais, SL, Ctra. De Bunyola 49, El Prat del Llobregat.
  La documentació administrativa a presentar serà l'exigida en la clàusula denominada "Documentació", del Plec de Clàusules Administratives Particulars del Concurs.
 • Despeses d'anuncis:
  L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l'adjudicatari.
Adjudicació: 

Per a la Direcció integrada de les obres relatives al projecte modificat de l'aparcament subterrani en l'Av. de la Verge de Montserrat ha resultat adjudicatari: Civil Management, SL.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.