Concurs per a la contractació dels serveis per al manteniment preventiu, correctiu i tècnic-legal d’instal·lacions elèctriques, ventilació, instal·lació de clima, sanejament/bombes i de detecció i extinció d’incendis dels aparcaments Adjudicada

Termini de presentació

24/03/2014 - 20:00
07/04/2014 - 12:00
Núm. de expediente: 
EGE-14-006
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
99.000 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars (valor estimat del contracte)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
12 MESOS més una eventual pròrroga de 12 mesos.
Lloc d'execució: 

08820-El Prat de Llobregat

 • Regulació: Contractació no harmonitzada
 • Garanties:
  • Provisional: No s’exigeix
  • Definitiva: 5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l'entitat al lloc web www.pratespais.com.
 • Data límit: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes:
  Data límit de presentació: 07/04/2.014 12:00h
  Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  Lloc de presentació:  Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 10/04/2.014 12:00h
 • Lloc obertura ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)

Modificació data obertura de propostes:

Lloc: PRAT ESPAIS SLU. Ctra. de la Bunyola, 49 - 08820 El Prat de Llobregat.
Data: 14 d’abril de 2.014. Hora: 12:00 h.

Adjudicació: 

Per resolució de l’òrgan de contractació de data 7/5/14, ha resultat adjudicatària ISTEM, SLU. per un import de TRENTA I NOU MIL CINC-CENTS DINOU EUROS (39.519,00€) ABANS IVA, d’acord a la seva oferta.