Concurs per a la contractació de les obres del Projecte d’adequació per a ús administratiu de la nova seu de Prat Espais, SLU. Adjudicada

Termini de presentació

25/11/2015 - 12:00
15/12/2015 - 12:00
Núm. de expediente: 
EGE-15-015
Tipus: 
Obres
Pressupost de licitació: 
246.166,54€ IVA exclòs
Valor estimat del contracte: 
270.783,19€ IVA exclós, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

Avda. Onze de Setembre, 74, 08820-El Prat de Llobregat

 • Regulació: No Harmonitzat
 • Pressupost de licitació: 246.166,54€ IVA exclòs
 • Valor estimat del contracte: 270.783,19€ IVA exclós, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
 • Lloc d'execució: Avda. Onze de Setembre, 74, 08820-El Prat de Llobregat
 • Termini del contracte: DOS MESOS
 • Garanties:  Provisional: No s’exigeix // Definitiva: 5% import adjudicació + 3% garantia complementària.
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l'entitat al lloc web www.pratespais.com.
 • Data límit: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 15/12/2015 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:  Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
  • Obertura de les ofertes (sobre 3): 21/12/2015 10:00h
  • Lloc obertura ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)

26/11/2015: Ja està disponible per descarregar el document "Plànol 7".

27/11/2015: S'han afegit documents addicionals: pressupost en format Bc3 i Presto.

04/12/15 Correccions al plec de clàusules particulars:

A l’annex 5, apartat “Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor”, es suprimeix l’apartat 2.1.3. i, en conseqüència, l’apartat 2.1 queda redactat com segueix:

2.1 Memòria descriptiva del procés d’execució: 0 a 17 punts

2.1.1.- Es valorarà el contingut de l’apartat “1.1 Memòria descriptiva del procés d’execució”, de la documentació tècnica a lliurar en el sobre núm. 2 de la oferta. (Fins a 8 punts)

(Es donarà la màxima puntuació a qui presenti un major detall i coherència en la descripció del procés constructiu, adequat als mitjans posats a disposició de l’obra, i amb les propostes constructives més coherents, favorables i factibles en relació a la finalitat expressada, que no signifiquin variant de l’objecte del projecte. La resta de les ofertes es puntuarà de manera proporcional. No es valorarà informació no rellevant).

2.1.2.- Es valorarà el contingut de l’apartat “1.2 Punts crítics de l’obra”, de la documentació tècnica en el sobre núm. 2 de l’oferta. (Fins a 9 punts)

(Es donarà la màxima puntuació a qui presenti un major detall i coherència en la identificació i descripció dels punts crítics i una major coherència de les seves propostes d’optimització en relació al conjunt de l’obra i al context en que es realitza. La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant)

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 30 de desembre de 2015, ha resultat adjudicatària GRUPMAS EDIFICIACIÓ, SL, amb CIF. B-64.522.790, per un import de CENT NORANTA-NOU MIL CINC-CENTS SIS AMB SIS EUROS (199.506,06€) ABANS IVA, d’acord a la seva oferta.

Més informació: 

Visita instal.lacions: Les empreses licitadores podran visitar el local on es realitzaran les obres objecte del contracte. A aquest efecte, s’han de posar en contacte amb PRAT ESPAIS, SLU mitjançant el correu electrònic info@pratespais.com i indicant a l’assumpte: “EGE-15-015 – Visita instal·lacions”. La visita serà a:

Lloc: Avda. Onze de Setembre, 74, 08820 – El Prat de Llobregat

Data: 30/11/2015 Hora: 12:00h

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.