Manteniment preventiu, correctiu i tècnico-legal d’instal·lacions elèctriques, ventilació, clima, sanejament/bombes, detecció i extinció d’incendis, serralleria, senyalització vertical i horitzontal de les instal·lacions gestionades per Prat Espais Adjudicada

Termini de presentació

01/06/2016 - 12:00
15/06/2016 - 12:00
Núm. de expediente: 
EGE-16-022
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
68.500 € (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
205.500 € (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

08820-El Prat de Llobregat

 • Tramitació: Ordinària
 • Procediment: Obert 
 • Regulació: No Harmonitzat
 • Valor estimat del contracte: 205.500€ (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 68.500€ (IVA exclòs)
 • Lloc d'execució: 08820-El Prat de Llobregat 
 • Termini del contracte: 24 MESOS més una eventual pròrroga de 12 mesos.
 • Garanties:  Provisional: No s’exigeix // Definitiva: 5% import adjudicació 
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l'entitat al lloc web www.pratespais.com.
 • Data límit: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 15/06/2.016 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 20/06/2.016 10:00h
 • Lloc obertura ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)

Visita instal·lacions

Farem visita a les nostres instal·lacions el proper dimarts 14/06/2016 de 12 a 14 h.

Punt de trobada a les 12 h de dimarts 14/6/2016 Prat Espais - Ctra. Bunyola, 49 - 08820 El Prat de Llobregat

Canvi de lloc de l'obertura de les ofertes (sobre 3)
Dia 20/06/2016 a les 10:00h.
PRAT ESPAIS, SLU. (nova seu social)
Avda. Onze de Setembre, 74 Local 2
El Prat de Llobregat

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 7 de juliol de 2016, ha resultat adjudicatària ISTEM, SLU., amb CIF. B-43.331.412 per un import de CINQUANTA I SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET AMB UN EUROS (57.827,01€) ABANS IVA, d’acord a la seva oferta.