Licitació dels serveis de vigilància a l'edifici situat al Pg. Joan Carles I, núm. 5 del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

12/07/2016 - 12:00
25/07/2016 - 12:00
Núm. de expediente: 
HAB-16-003
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
125.460 EUROS (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
125.460 EUROS (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

Pg. Joan Carles I, núm. 5 El Prat de Llobregat

 • Lloc de lliurament / execució: Pg. Joan Carles I, núm. 5 El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.
  • Tramitació: Ordinària
  • Procediment: Obert
  • Regulació: Contractació no harmonitzada
 • Termini d’execució: 7 mesos
 • Valor estimat del contracte: 125.460 EUROS (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 125.460 EUROS (IVA exclòs)
 • Garantia definitiva:  5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes
  • Data límit de presentació: 25/07/16 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:
   Prat Espais, SLU, 
   Avda. Onze de Setembre, 82-84, Local 2 
   08820-El Prat de Llobregat
   Barcelona-España
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 28/07/2016 10:00h

14/07/16 - Correccions al plec de clàusules administratives particulars
Trobareu el text d’esmenes publicat als documents de la present licitació.

Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 29 de juliol de 2016, ha resultat adjudicatària TRANSPORTES BLINDADOS, S.A., amb CIF A07044530 per un import de CENT QUINZE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU AMB QUATRE EUROS (115.469,04€) ABANS IVA, d’acord amb la seva oferta.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.