Anunci de licitació dels Serveis de vigilància a l'edifici situat al Pg. Joan Carles I, núm. 5 del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

13/11/2017 - 10:00
27/11/2017 - 12:00
Núm. de expediente: 
JCI-17-012
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
112.121,52 EUROS (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
168.182,28 EUROS (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
6 mesos
Lloc d'execució: 

Pg. Joan Carles I, núm. 5 El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte: Serveis de vigilància a l'edifici situat al Pg. Joan Carles I, núm. 5 del Prat de Llobregat
 • Lloc de lliurament / execució: Pg. Joan Carles I, núm. 5 El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
  • Tramitació: ordinària
  • Procediment: obert
 • Regulació: contractació no harmonitzada
 • Termini d’execució: 6 mesos
 • Valor estimat del contracte: 168.182,28 EUROS (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 112.121,52 EUROS (IVA exclòs)
 • Garantia definitiva:  5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes
  • Data límit de presentació: 27/11/17 a les 12:00h
  • Documentació que cal presentar: veure el plec de bases
 • Lloc de presentació:
  Prat Espais, SLU,
  Avda. Onze de Setembre, 82-84, Local 2
  08820-El Prat de Llobregat
  Barcelona-España
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 29/11/2017 10:00h
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 30 de novembre de 2017, ha resultat adjudicatària COMPANÍA INTEGRAL DE SEGURIDAD, S.A., amb CIF A81808271 per un import de NORANTA QUATRE MIL DOS CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA SIS (94.296,56) ABANS IVA, d’acord amb la seva oferta.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.