Licitació de les obres del projecte refós de reordenació de la Plaça de Catalunya i construcció d'aparcament soterrat Adjudicada

Termini de presentació

14/11/2012 - 13:00
04/01/2013 - 13:00
Núm. de expediente: 
APC2-12-008
Tipus: 
Obres
Valor estimat del contracte: 
9.868.035,30 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
22 mesos
Lloc d'execució: 

Plaça Catalunya-El Prat de Llobregat

 • Regulació: Contractació harmonitzada
 • Garantia Definitiva: 5% import adjudicació + 3% garantia complementaria
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l'entitat al lloc web www.pratespais.com.
 • Data límit: L'últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.
 • Presentació d'ofertes
  • Data límit de presentació: 04/01/2013 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:
   Prat Espais, SLU,
   Carretera de la Bunyola, 49
   08820 El Prat de Llobregat
   Barcelona España
 • Obertura de les ofertes (sobre 2): 11/01/2013 12:00h

15/02/2013. Lloc i data d'obertura de les ofertes (sobre 3):

 • Dia 22/02/13 a les 12:00h.
  Centre Cultural Cèntric (Sala d'actes de la biblioteca)
  Plaça Catalunya, 39-41
  El Prat de Llobregat

08/01/2013. Canvi de lloc de l'obertura de les ofertes (sobre 2)

 • Dia 11/01/2013 a les 12:00h.
  Centre Cultural Cèntric (Sala d'actes de la biblioteca)
  Plaça Catalunya, 39-41
  El Prat de Llobregat

04/12/12. Correccions del plec de clàusules particulars:

 • Se suprimeix la clàusula 1.8.
 • A l'annex 5, apartat “Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules automàtiques”, al desenvolupament de la fórmula, K és Pmax * 2.

11/12/12. Aclariments al plec de clàusules particulars:

 • A continuació es reprodueix amb més resolució d'imatge la fórmula de l'annex 5, apartat "Criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules automàtiques":
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 22 de març de 2013, ha resultat adjudicatària DRAGADOS, S.A. per un import de 6.725.066,05 més l'IVA corresponent, d'acord a la seva oferta.

En data 12 d’abril de 2013 s'ha formalitzat el contracte.