Procediment de licitació per a la contractació dels serveis d'inspecció i control de les zones d'estacionament regulat de vehicles (zona blava) del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

29/04/2014 - 16:00
12/05/2014 - 12:00
Núm. de expediente: 
ZBLAU-14-020
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
120.750 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Forma: Concurs
 • Durada del contracte: 12 mesos (més una eventual pròrroga de 12 mesos)
 • Solvència econòmica, tècnica i financera del licitador: D'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Garanties: Provisional: No s’exigeix // Definitiva: 5% import adjudicació.
 • Despeses de publicitat: màxim 1500 euros.
 • Despeses d’anuncis: L'import de les despeses de publicitat aniran a càrrec de l’adjudicatari.
 • Data límit d’obtenció de documentació i informació: L’últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.  
 • Presentació d'ofertes:
  Data límit de presentació: 12/05/2.014 12:00h
  Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  Lloc de presentació:  Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 15/05/2.014 12:00h
  Lloc obertura ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
Adjudicació: 

Per resolució de l’òrgan de contractació de data 20/5/14, ha resultat adjudicatària ATESE, ATENCIÓN Y SERVICIOS, SL. (UTE), d’acord a la seva oferta.

Més informació: 

Les empreses interessades podran examinar i descarregar la documentació que regularà aquest concurs, a través de l’enllaç que incloem en els recursos ubicats al peu.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.