Procediment de licitació per a la contractació dels serveis d'inspecció i control de les zones d'estacionament regulat en superfície de vehicles del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

07/12/2015 - 12:00
22/12/2015 - 12:00
Núm. de expediente: 
ZBLAU-15-002
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
133.572,35 €, IVA exclòs, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
Valor estimat del contracte: 
174.259,85 €, IVA exclòs (inclou la pròrroga prevista)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

El Prat de Llobregat

 • Regulació: no harmonitzada
 • Import de la licitació: 174.259,85 € , IVA exclòs, que es correspon al valor estimat del contracte, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars.
 • Lloc d'execució: El Prat de Llobregat
 • Durada del contracte: 12 mesos (més una eventual pròrroga d’un màxim de 5 mesos)
 • Garanties: Provisional: No s’exigeix // Definitiva: 5% import adjudicació.
 • Data límit d’obtenció de documentació i informació: L’últim dia hàbil anterior a la presentació de les proposicions.  
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 22/12/2.015 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:  Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 28/12/2.015 12:00h
 • Lloc obertura ofertes: Prat Espais, SLU, Carretera de la Bunyola, 49, 08820-El Prat de Llobregat (Barcelona)
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 25 de gener de 2016, ha resultat adjudicatària SIRSA (Servicios Industriales Reunidos, S.A.U.), amb CIF. A08259541, per un import de CENT VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE AMB NORANTA-CINC EUROS (127.864,95€), d’acord amb la seva oferta.

Documents